För att kunna möta en ökad efterfrågan på effektiva flygförbindelser med en tydligt minskad klimatpåverkan krävs både satsningar på moderna flygplansflottor och en effektiv och säker försörjning av hållbara bränslen. Mot bakgrund av detta har Swedavia, som första företag i världen, beslutat att samtliga tjänsteflygresor inom bolaget ska ske med fossilfritt flygbränsle. Genom att köpa in förnybart flygbränsle sker en faktisk reduktion av koldioxidutsläppen från deras tjänsteresor.

Swedavia har därför beslutat att genomföra en gemensam upphandling av förnybart flygbränsle tillsammans med andra aktörer som vill minska sina koldioxidutsläpp från de egna tjänsteresorna.

Målet är att 2019 teckna ett samarbetsavtal med andra aktörer och genomföra en upphandling av ett avtal för 2020 där samarbetsparterna görs avropsberättigade. Vidare ska Swedavia under pågående upphandling aktivt fortsätta arbeta för att andra aktörer följer deras exempel och blir en del av kommande avtal.

Kontakta Ann-Christin Wiklund, annchristin.viklund@swedavia.se
Tel.070 214 4769 så kan hon berätta mer.